Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFMARKT.NL KvK : 78072808
Gesseltweg 4, 6089 NT, HEIBLOEM. BTW nr.: NL001765138B06

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Profmarkt.nl tevens handelend onder de namen Ladegeleider.nl, Meubelgrepen.nl, Kastinrichting.nl, Tafelpoot.nl, Scharnierenwinkel.nl, DHZwinkel.nl, rvspoten.nl, Meubelparts.nl en Verbindingsbeslag.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Profmarkt.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Profmarkt.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt door Profmarkt.nl
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Profmarkt.nl zijn vrijblijvend en Profmarkt.nl behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Profmarkt.nl.
Profmarkt.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Profmarkt.nl dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Profmarkt.nl is slechts aan een offerte/aanbieding gebonden indien deze in zijn geheel wordt
aanvaardt.
2.4 De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Dit geld ook voor overeenkomsten die mondeling of per e-mail zijn gemaakt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en
exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden door Profmarkt.nl aangeboden betalingsmethoden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk
bankrekening van Profmarkt.nl.
3.3 Bij betaling geldt dat het factuurbedrag zonder korting of compensatie voldaan moet worden,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Profmarkt.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Profmarkt.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de
incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Profmarkt.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het
Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96
BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende
verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.
De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
· Minimumtarief € 40,00
· 15% over eerste € 2.500,00
· 10% over volgende € 2.500,00
· 5% over volgende € 5.000,00
· 1% over de volgende € 190.000,00
· 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Profmarkt.nl gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Profmarkt.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Profmarkt.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Profmarkt.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Profmarkt.nl
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Profmarkt.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid, herroepingsrecht, klachten

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Profmarkt.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Profmarkt.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Stuurt u een gedeelte van uw bestelling terug dan vergoeden wij alleen de teruggestuurde artikelen.
Maatwerk in welke vorm dan ook kan niet retour of geruild. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
7.4 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Profmarkt.nl producten aan de afnemer levert, is Profmarkt.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Profmarkt.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, dochuiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk
worden ingediend. Reclamaties welke door Profmarkt.nl na het verstrijken van deze termijn worden
ontvangen, behoeven niet door Profmarkt.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en Profmarkt.nl, dan wel tussen Profmarkt.nl en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Profmarkt.nl, is Profmarkt.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Profmarkt.nl.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Profmarkt.nl ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Profmarkt.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Profmarkt.nl kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien een pakket niet af leverbaar is omdat er verkeerde gegevens zijn verstrekt en opnieuw
verzonden dient te worden zijn deze extra kosten voor rekening klant.
11.2 Wanneer door Profmarkt.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Profmarkt.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Profmarkt.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Profmarkt.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Profmarkt.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Disclaimer

13.1Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van
deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat
bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.Profmarkt.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie dan wel voor actie die u wel of niet neemt op basis van deze informatie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons, of ons een e-mail bericht zenden. Profmarkt.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internetsite.

Profmarkt.nl 2018